","ext_data":[],"gnid":"93f13b09796e0d3dc","img_data":[{"flag":2,"img":[]}],"original":0,"pat":"art_src_0,otherc,fts0,sts0","play":{"cover_url":"http://p0.img.360kuai.com/t0134ef273f1911e182.jpg?size=2160x3840","default":{"url":"https://kzx.360kan.co

脆皮大学生?!不存在,网友:已经脆皮,不外是脆皮战神

","ext_data":[],"gnid":"93f13b09796e0d3dc","img_data":[{"flag":2,"img":[]}],"original":0,"pat":"art_src_0,otherc,fts0,sts0","play":{"cover_url":"http://p0.img.360kuai.com/t0134ef273f1911e182.jpg?size=2160x3840","default":{"url":"https://kzx.360kan.com/xxl-kzx-bj/99b20ee1d43423ac327fdc0c8bf7f0c6-01.mp4?time=1699347037&sign=9b8481debfcdc971ba6b82272c78b71b"},"duration":"8.48","min":{"url":"https://kzx.360kan.com/xxl-kzx-bj/99b20ee1d43423ac327fdc0c8bf7f0c6-01.mp4?time=1699347037&sign=9b8481debfcdc971ba6b82272c78b71b"},"yilan":{"url":"https://kzx.yilanvaas.cn/9feab237e7818447ff864e688f44e486/1699346764/660d/20231107/v/550104c88a76291f2d41e5b7a183d88e?a=ylb8gguq2xsh&t=1699346764&vid=RMB2NGW44bMN"}},"playcnt":"3198","powerby":"pika","pub_time":1699346406000,"pure":"","rawurl":"http://video.news.so.com/9ba8db13e6eea2079ad2e463b4896fa5","redirect":0,"rptid":"c22d8b5a7afb6875","rss_ext":[],"s":"v","src":"大吵小闹","tag":[],"title":"脆皮大学生?!不存在,网友:已经脆皮,不外是脆皮战神","type":"zmt:video:v","video_data":[{"cover_picture":"http://p0.img.360kuai.com/t0134ef273f1911e182.jpg?size=2160x3840","duration":"8.48","play_url":"https://kzx1.360kan.com/xxl-kzx-bj/99b20ee1d43423ac327fdc0c8bf7f0c6-01.mp4?sign=50783cd64991e11b98c8070b1b2e30ec&time=1700540443","video_id":"RMB2NGW44bMN"}],"video_from":"manual","wapurl":"http://video.news.so.com/9ba8db13e6eea2079ad2e463b4896fa5","ytag":"好意思食:烹调素养","zmt":{"brand":{},"desc":"传播社会正能量,感谢寰宇的柔柔","fans_num":0,"id":"3392251762","is_brand":"0","name":"大吵小闹","new_verify":"4","pic":"http://p7.img.360kuai.com/t019bf130b0a773bc1c.jpg","real":1,"textimg":"http://p9.img.360kuai.com/bl/0_3/t017c4d51e87f46986f.png","verify":"0"},"zmt_status":0}","errmsg":"","errno":0}

上一篇:没有了    下一篇:国货好意思妆在国际“出圈”